Tafsiir As-Sa’di

تفسير السعدي

# Jina Ya Darsa Jina Ya Sheikh Sikiliza
1 Tafsiir Surah Al-Fatihah Sh. Abu Hashim Sikiliza
2 Tafsiir Surah Ar-Rahman Sh. Abu Hashim Sikiliza
2 Tafsiir Surah Quraish Sh. Abu Hashim Sikiliza
3 Tafsiir Surah Al-Maun Sh. Abu Hashim Sikiliza
4 Tafsiir Surah Al-Kauthar Sh. Abu Hashim Sikiliza
5 Tafsiir Surah Al-Kafirun Sh. Abu Hashim Sikiliza
6 Tafsiir Surah An-Nasr Sh. Abu Hashim Sikiliza
7 Tafsiir Surah Al-Masad Sh. Abu Hashim Sikiliza
8 Tafsiir Surah Al-Ikhlas Sh. Abu Hashim Sikiliza
9 Tafsiir Surah Al-Falaq Sh. Abu Hashim Sikiliza
10 Tafsiir Surah An-Nas Sh. Abu Hashim Sikiliza